ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์  ห้องธุรการ  0 - 4487 - 0383  
ห้องผู้อำนวยการ 0 - 4413 - 4050 โทรสาร 0 - 4413 - 4050
หน้าเว็บย่อย (1): [ไม่มีชื่อ]