ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลทั่วไป            

      1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  12   บ้านใหม่ผาเอียง   ( แยกตั้งจากหมู่ที่  4 บ้านชีลองเหนือ )  ถนน ชัยภูมิ  หนองบัวแดง    ตำบล ห้วยต้อน   อำเภอ เมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์   36000   

                โทรศัพท์  :  0 44-870-383 ,    044-134-014     

                โทรสาร :  044 -134-050

                e-mail  :  -       

                website  :   http://cln.chaiyaphum1.com/        

                สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต  1

      1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา      ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่   3

      1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  4   บ้านชีลองเหนือ   และหมู่ที่  12   บ้านใหม่ผาเอียง

ข้อมูลด้านการบริหาร

       2.1  ผู้บริหาร   นางสาวมาริสา  มอไธสง

              E-mail  :  -

              ID  :  -

              โทร  :  -

      2.2  ประวัติโดยย่อ  

    ปรัชญา          “ สิกขา   ชนานํ    วฒนา   โหติ   -    การศึกษา   เป็นความเจริญของมวลชน  

    คำขวัญ           เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่สะอาด   มารยาทงาม 

               สีประจำโรงเรียน     “ ฟ้า   ชมพู  หมายถึง   ความเฉลียวฉลาดของผู้กล้าหาญ 

               อักษรย่อ               ระดับประถมศึกษา   ...

               ทิศทางการจัดการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

     เดิมหมู่บ้าน บ้านชีลองเหนือเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ   ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    เป็นหมู่บ้านที่กันดารยังไม่มีเส้นทางรถยนต์ผ่านปี   ..  2512     นายชัชวาล   สุวรรณพงษ์    นายอำเภอเมืองชัยภูมิ   ได้ออกตรวจราชการท้องที่   ประชาชนในหมู่บ้านจึงขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน   และเปิดตั้งโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ  ตั้งแต่วันที่  4   มิถุนายน  ..  2512   โดยสังกัดกลุ่มดาวเรือง  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  ใช้อาคารเรียนชั่วคราวจากการร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน  อาคารเรียนชั้นเดียว  ขนาด  5  ´  8  เมตร   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  4   มีนักเรียนจากหมู่บ้านชีลองเหนือและหมู่บ้านชีลองกลาง  มาเรียนจำนวน  59  คน

     ในวันที่   3   มิถุนายน   พ.ศ.  2512   ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายอภิศักดิ์  ฝาชัยภูมิ   มาทำการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่    ได้แต่งตั้ง  นายคำมูล  ใจสว่าง   ผู้ช่วยครูมาทำการสอน ทำการสอนได้   1   ปีการศึกษาจึงลาออกไปประกอบอาชีพอื่น   ทางราชการจึงแต่งตั้ง  นายเที่ยง  ตาปราบ   มาทำหน้าที่ผู้ช่วยครู   มาทำการสอนแทน