ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ผาเอียง ( แยกตั้งจากหมู่ที่ 4 บ้านชีลองเหนือ ) ถนน ชัยภูมิ – หนองบัวแดง ตำบล ห้วยต้อน อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ : 0 44-870-383 , 044-134-014

โทรสาร : 044 -134-050

e-mail : -

website : http://cln.chaiyaphum1.com/

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านชีลองเหนือ และหมู่ที่ 12 บ้านใหม่ผาเอียง

ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้บริหาร นางสาวมาริสา มอไธสง

E-mail : -

ID : -

โทร : -

2.2 ประวัติโดยย่อ

ปรัชญา “ สิกขา ชนานํ วฒนา โหติ - การศึกษา เป็นความเจริญของมวลชน ”

คำขวัญ “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่สะอาด มารยาทงาม ”

สีประจำโรงเรียน “ ฟ้า ชมพู หมายถึง ความเฉลียวฉลาดของผู้กล้าหาญ ”

อักษรย่อ ระดับประถมศึกษา ช.ล.น.

ทิศทางการจัดการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

เดิมหมู่บ้าน บ้านชีลองเหนือเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นหมู่บ้านที่กันดารยังไม่มีเส้นทางรถยนต์ผ่านปี พ.ศ. 2512 นายชัชวาล สุวรรณพงษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ออกตรวจราชการท้องที่ ประชาชนในหมู่บ้านจึงขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน และเปิดตั้งโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยสังกัดกลุ่มดาวเรือง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ใช้อาคารเรียนชั่วคราวจากการร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน อาคารเรียนชั้นเดียว ขนาด 5 ´ 8 เมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนจากหมู่บ้านชีลองเหนือและหมู่บ้านชีลองกลาง มาเรียนจำนวน 59 คน

ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ฝาชัยภูมิ มาทำการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้แต่งตั้ง นายคำมูล ใจสว่าง ผู้ช่วยครูมาทำการสอน ทำการสอนได้ 1 ปีการศึกษาจึงลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายเที่ยง ตาปราบ มาทำหน้าที่ผู้ช่วยครู มาทำการสอนแทน